1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi


       Amasya Genelgesi ,22 haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Amasya‘da almış oldukları kararlardan sonra, bunları askeri ve mülki makamlara bildirmek için gönderilen tamim (genelge). 

Amasya Genelgesi 

      Amasya genelgesi kararları, Samsun‘dan sonra Amasya‘ya gelen Atatürk, Saray-düzü kışlasında sivil ve askerlerle görüştü (12 haziran 1919); bunun üzerine Amasyalılar da, hürriyetleri için Mustafa Kemal Atatürk ile birleştiklerini telgrafla saraya duyurdular. Daha sonra Amasya genelgesini imzalayanlar ; Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Ali Fuad Paşa (Cebesoy), Albay Refet Bey(Bele) ile birlikte ve Kazım Karabekir Paşa ile Konya‘daki II. Ordu müfettişi Cemal Paşanın da telgrafla muvafakatını alarak, tarihimizde Amasya mukarreratı denilen altı maddelik bir kararname imzaladılar.

Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesinde Alınan Kararlar (Maddeler)

Amasya genelgesinde alınan kararlar aşağıdadır : 

1. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. İtilaf devletlerinin tesir ve murakabesinde olan Merkezi hükumet vazifesini yapamamaktadır. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu sebeple bağımsız bir Milli heyetin varlığı elzemdir. Bunun temini için Sivas‘ta toplanmasına karar verilen milli bir kongreye katılmak üzere, Osmanlı Devleti vilayetlerinin her sancağından, milletin güvenini kazanmış üç kişinin hemen gönderilmesi gerekmektedir. Şimdilik bu faaliyet, tehlikeden korunmak gayesiyle sır olarak kalacaktır.

2. Doğu vilayetleri adına 10 temmuzda Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongre için, vilayetlerin “Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye” ve “Redd-i ilhak” cemiyetlerinden seçilen üyeler Erzurum’da toplandıktan sonra, diğer vilayet üyelerine katılmak üzere Sivas‘a geleceklerdir.

3. Temsilcileri, Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetleri ve Belediyeler seçeceklerdir.

4. Bu kararlar, içlerinde III. Ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Onbeşinci kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa, Bahriye nazırı Hüseyin Rauf Bey v.b. kişilerin de bulunduğu bir heyet tarafından uygulanmaya çalışılacaktır. 

5. Redd-i İlhak ve Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye cemiyetlerinin vereceği telgraf v.b. gibi muhabereler serbestçe yapılacaktır.

6. Askeri ve mülki teşkilat asla ilga edilmeyecektir. Kumanda hiç bir surette terk ve başkasına devrolunamayacaktır. Herhangi bir düşman işgali karşısında savunmaya geçilecek; silah ve mühimmat katiyen elden çıkarılmayacaktır. 

Önerilen Yazı

Erzurum Kongresi

Önerilen Yazı

Sivas Kongresi

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap