1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Sinop | 57 | Şehir Rehberi

Sinop | 57 | Şehir Rehberi


Sinop şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 72. şehri,Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 219.733 ‘dür. Sinop  ilinin Plaka kodu 57 şehirler arası telefon kodu 0368 dir. Sinop ilinin posta kodu 57000, rakımı 17 metredir. Deniz yoluyla İstanbul‘a 303 mil, karayoluyla Samsun‘a 158 km, Ankara‘ya 412 km uzaklıktadır. Sinop, Anadolu’nun kuzeye doğru en çok ilerleyen ve İnceburun ile sona eren kara çıkıntısına doğuda birleşen küçük bir yarımadanın yüksekliği az olan berzah kesiminde kurulmuştur. Berzahın genişliği, en dar yerinde 300 m’yi geçmez. Buradan başlayarak doğuya doğru uzanan yarımada, güneyinde kalan derin iç limanı, keşişlemeden başka bütün rüzgarlardan korur. Bu yüzden Sinop, Anadolu’nun bütün Karadeniz kıyısında tek tabii limanı durumundadır. 

Yazımızda Sinop şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Sinop hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Sinop Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Sinop Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Sinop ilinde toplam 9 ilçe ve 50 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Ayancık

2-Boyabat

3-Dikmen

4-Durağan

5-Erfelek

6-Gerze

7-Merkez

8-Saraydüzü

9-Türkeli

Sinop İlçeleri
Sinop İlçeleri

Sinop Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde yer alan Sinop ili toprakları kuzey ve kuzeydoğuda Karadeniz, güneydoğuda Samsun ili, güneyde Çorum ve batıda Kastamonu illeriyle çevrilidir.

Sinop Fiziki Coğrafya, Dağları

Sinop ili topraklan, doğuda Sakarinek deresi ağzıyla batıda Çatalzeytin yakınında Tepe çayı ağzı arasında Karadeniz’e komşudur; bu iki sınır arasında İnceburun çıkıntısıyla buna doğudan eklenen Sinop yarımadasında, denize doğu belirgin bir çıkıntı meydana getirir. Yerey üçüncü zamanın iklnci yarısına aittir. Bu kesimde yükselti 200 m’yi geçmcmekle birlikte, yerey, vadilerle yarılmış engebeli bir görünüş almıştır. Dere ağızları dışında da bu yerey oldukça dik yarlarla denize iner. Bu kesimin gerisinde yerey yükselir ve İsfendiyar dağlarını meydana getirir. Burada genellikle ikinci zaman sonuna ait Kretase devrinin kil ve çakıl karışımı flişleri yayılır, sınırlı olarak daha eski ve daha fazla kıvrımlı

Birinci zaman şist ve kireçtaşları meydana çıkar; bu kesimde Dranaz dağı (1.345 m), Çangal dağı (1.525 m) ve Zından dağı (1.635 m) başlıca dorukları meydana getirir. Yüzyıllar boyunca, özellikle yakın devirlerdeki büyük tahriplere rağmen bugün de önemli orman kalıntıları vardır. İsfendiyar dağlarının gerisinde Gökırmak vadisinin Sinop ili sınırlan içinde yer alan çığırı Boyabat önlerinde genişler. Sinop ilinin başlıca alüvyonlu ovası buradadır. Bu ova, Durağan’ın güneydoğusunda Kızılırmak’ın dar vadisinde sona erer. İlin Gökırmak güneyinde Ilgaz dağları sistemine ait şiddetli kıvrılmış birinci zaman şistleri ve yeşil kayaçları yer alır. Yerey, vadilerle
fazla yarılmış olmakla birlikte bu kesimde yükselti 1.500 m’yi bulmaz.

Sinop İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Sinop ilinin kıyı kesiminde nemli, serin orta derecede yağışlı denizsel karakterli bir iklim hüküm sürer. Dağlık kesimlerde yağış artar, kar yağışları oranı yükselir gerideki Gökırmak vadisinde mevsimler arası sıcaklık farkları fazla ve yağışları daha azalmış, oldukça karasal bir iklim tipi hakimdir. Sinop Meteoroloji istasyonunun uzun süreli gözlemlerine göre ortalama sıcaklık en soğuk ayda (şubat) 6°6 C, en sıcak ayda (ağustos) 22°9 C; yıl ortalaması 14°C, şimdiye kadar kaydedilen en düşük sıcaklık -8°4, en yüksek sıcaklık 34°5. Sıcaklığın 30°C üstüne çıkabildiği günlerin ortalama sayısı 1,5; 0°C’ın altına inebildiği günler sayısı 10,3, sisli günler sayısı 19 fırtınalı günlerinki 24,4’tür. Yıllık yağış ortalaması 662,4 mm, yağışlı günler ortalama sayısı 128,5’tir. Yağışların mevsimlere dağılışı (yüzde ile): kış 32,0; ilkbahar 18 4 ;yaz 14,8; sonbahar 34,8.

Sinop ili topraklan tabii bitki örtüsü bakımından orman oluşumuna elverişlidir ve dağlık kesimler, doruk bölgelerine kadar tabi orman alanı içinde yer alır; fakat yüzyıllardan beri yapılan orman köklemeleri büyük tahriplere yol açmış özellikle Sinop’a yakın alçak kesimlerde orman örtüsü hemen bütünüyle ortadan kalkmıştır. Ormanın alçak kesimlerinde kayın meşe ve gürgen gibi yayvan yapraklılar, yüksek kesimlerinde ise köknar v.b. iğne yapraklılar yer alır.

Sinop ili topraklarında bütün akarsular Karadeniz’e ulaşır. Başlıca toplayıcı olan Kızılırmak’ın çığırı, Sinop’u Samsun ili topraklarından kısmen ayırır. Kızılırmak Durağan yakınında başlıca kolu olan Gökırmak’ı alır. Ayrıca, İsfendiyar dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarından bu denize dik yataklı çok sayıda dere iner (Sarsakçay, Karasu ve Ayancık çayı gibi). Kıyıya yakın alçak kesimde birkaç su birikintisi ve Sinop yarımadası üzerinde kireçli yerey içinde açılmış Sülük gölü vardır.

İnceburun Feneri
İnceburun Feneri

Sinop Şehir Tarihi

Sinop Adı Nereden Gelmektedir?

Yunan efsanelerinde şehrin kuruluşu Argonautlardan Teselyalı Autolykos’a bağlanır ve adının Sinope adlı bir amazondan geldiği söylenir. M.ö. VIII. yy. ortalarında Milet’li tacirler buraya yerleştiler ve zamanla şehri bir ticaret merkezi haline getirdiler. Sonra da burayı bir üs yaptılar; yakınlardaki ormanlardan sağladıkları kerestelerle donanmalarını güçlendirerek Doğu Karadeniz kıyılarında başka şehirler kurdular. Bunlar arasında M.ö. 757’de kurulan Trapezus (Trabzon), Kerasus (Giresun) ve Kotyora (Ordu‘nun batısında Bozukkale) sayılabilir. Bu şehirler Sinop’a vergi verirdi. M.ö. IV. yy.da Sinop, İran satraplarıyla iyi ilişkiler kurdu. Diogenes’in doğduğu şehir olan Sinop M.ö. 220’de, Pontos kralı II.Mithradates tarafından ele geçirildi. Özellikle VII. Mithradates zamanında genişleyen şehirde mabetler ve tersaneler yapıldı. M.ö. 47’de Roma hakimiyetine girdi. Bizans devrinde de canlı bir ticaret merkezi oldu. Ege denizi limanları ticaret bakımından önem kazanınca kervan yollarının bitim noktası olmaktan çıktı.

Sinop’ta Selçuklu Dönemi

XIII. Yüzyıl başında şehir, Trabzon‘da yerleşen Komnenos Rum imparatorluğunun hakimiyeti altına girdi. Anadolu Selçuklu sultanı İzzeddin Keykavus 1214’te Sinop’u ele geçirdi. Selçukluların hakimiyeti sırasında şehir, Trabzon’a karşı girişilen savaşlarda bir üs oldu.I.Alaeddin Keykubad ,1226’da Kastamonu‘daki uçbeyi Hüsameddin Çoban’ı, Sinop’ta kurdurmuş olduğu tersanede yapılan gemilerle Kırım’daki ticaret limanı Soğdak’ı almakla görevlendirdi. 1228 Yılında Trabzon kralı Andronikos’un Samsun ve Sinop limanlarına saldırması üzerine I.Keykubad , karadan, Sinop limanından hareket eden donanma da denizden Trabzon’u kuşattı. 1253’ten sonra Trabzon Komnenosları, Selçuklular arasındaki karışıklıktan yararlanarak Sinop’u ellerine geçirdiler. Kısa bir süre sonra, Selçuklu veziri Muinüddin Süleyman Pervane, Sinop’u uzun bir kuşatmadan sonra geri aldı.IV.Rükneddin Kılıç Arslan, şehri Pervane’ye mülk olarak verdi. Böylece Sinopta kısa süren bir beylik kuruldu (Pervaneoğulları).

Sinop’ta Osmanlı Dönemi

Bu beylik özellikle Trabzon Rumlarına ve Kefe’deki Cenevizlilere karşı giriştiği savaşlarla tanındı. Bu ailenin son beyi olan Gazi Çelebi’nin ölümünden sonra Sinop, Kastamonu Beyi Süleyman Paşanın eline geçti. Şehir, bu aile zamanında Anadolu içlerine bağlı bir iskele olarak önemini korudu. I.Bayezid devrinde bu çevre Osmanlı Devletinin denetimi altına girdi. Sinop’ta bulunan Candaroğlu İsfendiyar Bey, Kastamonu beyi olan kardeşi II.Süleyman‘nın öldürülmesi üzerine, şehri Yıldırım Bayezid’e teslim etti; fakat padişaha bağlılığından dolayı şehir kendisine bırakıldı (1392). Daha sonra İsfendiyar Bey Timur’a sığındı. Timur İsfendiyar Beye Sinop, Kastamonu ve Çankırı‘yı verdi(1402).

Şehzadeler mücadelesinde, Musa Çelebi, Sinop limanından Rumeliye çıktı; 1420’de Simavnalı Şeyh Bedreddin,İznik’ten kaçarak Sinop yoluyla Eflak’a geçti. Şehir, 1461’e kadar İsfendiyaroğullarının elinde kaldı. 1461’de Trabzon seferine çıkan Fatih, Sinop’u İsfendiyaroğlu İsmail Beyden aldı. Şehir, Kastamonu sancağına bağlandı; tersanesi onarılarak Osmanlı donanması için kışlak haline getirildi. XVII. yy.da Sinop birkaç defa Don Kazaklarının saldırısına uğradı. 1614’te Çaykalarla karaya çıkan Kazaklar şehre baskın yaparak kaleyi ele geçirdiler; kadınları ve çocukları esir alarak şehri yaktılar. XIX. yy’da Sinop için en önemli olay, 30 ekim 1853’te limana demirli bulunan Osmanlı filosunun, Rusların baskınına uğramasıdır.(Ayrıca Sinop Baskını yazımıza bakabilirsiniz.)

Sinop, idari bakımdan, 1920’ye kadar, Kastamonu vilayetine bağlı kaldı. Bu tarihten sonra bir sancağa merkez oldu. 1924’te ise vilayet haline getirildi. Sinop’un nüfusu XIX. yy. başlarında 10.000 kadar gösterilir. Bu nüfusun büyük kısmı müslümandı, ayrıca Rumlar ve Ermeniler de vardı. 1927 Sayımında Sinop’un nüfusu 5.007 idi; bu sayı 1940’ta 4.838’e düştü. 1950’den sonra yavaş bir artma gösteren nüfus 1960’ta 10.214; 1965’te 13.354 oldu.

Sinop Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Sinop’ta en önemli eser kaledir. Ayrıca Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde yapılmış birçok tarihi yapı vardır. Selçuklu eserleri arasında camiler başta gelir. Alaeddln camii (veya Ulucami);Yapımına Alaeddin Keykubad zamanında başlandı, Muinüddin Pervane tarafından bitirildi (1267). Cami şehrin ortasındadır. Beyaz mermerden yapılmış olan mihrabı kubbenin çökmesiyle bugün yok olmuştur. Caminin avlusunda İsfendlyar türbesi, kuzeydeki avlu kapısının yanında Muinüddin Pervane tarafından yaptırılan medrese yer alır. Bugün bu bina müze olarak kullanılır. Diğer önemli camiler arasında Saray camii (1374), Tersane camii (1733), Cezairlipaşa camii veya Seyitbattal camii (1867) sayılabilir. Seyitbattal camii II.Abdülhamid tarafından onarıldı (1896). Sinop’ta ilgi çeken diler önemli yapılar türbelerdir. Bunlar arasında Sultanhatun türbesi (1394), Gaziçelebi türbesi (1322), şehrin batısında Devlethatun türbesi (1458) dikkati çeker. Şehirde ayrıca 1853 Sinop baskınında şehit düşen denizciler için dikilmiş bir anıt vardır.

Sinop Gezilecek Yerler

1-Hamsilos Koyu

2-Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı

3-İnceburun Feneri

4-Sinop Hapisanesi

5-Sinop Kalesi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız  Sinop Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Hamsilos Koyu
Hamsilos Koyu
Önerilen Yazı

Sinop Baskını

Son güncelleme :

    Yorum Yap